Puszcza Wkrzańska

REGULAMIN

IV Rekreacyjny Nordic Walking „Puszcza Wkrzańska”
15.04.2018 (niedziela), godz.12:00, Police – Dąb Bogusława X – Police (11km)

REGULAMIN IMPREZY

1. Organizator: Miejski Klub Lekkoatletyczny – Szczecin
2. Współorganizatorzy: UKL „Ósemka” Police, Bissa Sp. z o.o.
3. Sponsorzy: Bissa Sp. z o.o., Golden Tulip Międzyzdroje Residence, Eurofitness Szczecin
4. Partnerzy ekologiczni: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
5. Patron medialny: 24Kurier.pl serwis internetowy „Kuriera Szczecińskiego”
6. Termin: 15.04.2018r. (niedziela), start marszu – godz.12:00, rozgrzewka – godz.11:40
7. START: Polana Sportowa przy SP nr 8 w Policach (ul. Piaskowa 99)
8. META: Polana Sportowa przy SP nr 8 w Policach (ul. Piaskowa 99)
9. Trasa: leśne ścieżki Puszczy Wkrzańskiej – http://puszczawkrzanska.pl/trasa/
10. Dystans: ok.11 km
11. Klasyfikacja: brak
12. Limit uczestników: 999 osób
13. Uczestnictwo:

a) zapisy: LIMIT UCZESTNIKÓW WYCZERPANY
– wyłącznie elektronicznie – od dnia 02.03.2018 (piątek) do 30.03.2018 (piątek) na stronie – http://puszczawkrzanska.pl/zgloszenia/

b) zgłoszenia:
– prawo startu w marszu jako uczestnik mają osoby, które najpóźniej w dniu 15.04.2018r. ukończą 6 lat
– zgłoszenie uczestnika dorosłego jest ważne po dokonaniu zapisu i wpłaty; o kolejności (udziale) decyduje kolejność wpłat, a nie kolejność zapisów
– osoby, które w dniu marszu nie ukończyły 18 lat mogą startować wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – uczestnika marszu, po podpisaniu oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego o zgodzie na udział dziecka w marszu
– zgłoszenie uczestnika, który nie ukończył 18 roku życia jest ważne pod warunkiem zapisu i dokonania wpłaty przez wskazanego w formularzu opiekuna będącego uczestnikiem marszu
– w trakcie marszu, jeden uczestnik dorosły może mieć pod swoją opieką maksymalnie troje uczestników niepełnoletnich

c) opłata startowa:
– dorośli – 15 zł od osoby
– młodzież do 18 roku życia (decyduje wiek w dniu imprezy) – udział bezpłatny

d) płatność: LIMIT UCZESTNIKÓW WYCZERPANY
– wyłącznie przelewem na konto organizatora:
PKO BP S.A. nr 40 1020 4795 0000 9002 0303 1028
(w tytule należy wpisać: NW18, imię, nazwisko i rok urodzenia uczestnika)

14. Odbiór pakietów startowych:
a) pakiety startowe wydawane będą w dniach 05-07.04 oraz 09-10.04.2018r.:
– 05.04 (czwartek) – Szczecin
– 06.04 (piątek) – Police
– 07.04. (sobota) – Szczecin
– 09.04. (poniedziałek) – Police
– 10.04. (wtorek) – Szczecin

Szczegółowe informacje dotyczące miejsc odbioru pakietów organizator przedstawi w osobnym komunikacie w późniejszym terminie.

b) każdy dorosły uczestnik przy odbiorze pakietu zobowiązany jest posiadać wypełnioną kartę uczestnictwa wraz z oświadczeniem stanu zdrowia, do pobrania ze strony http://puszczawkrzanska.pl/pobierz/
c) każdy niepełnoletni uczestnik imprezy przy odbiorze pakietu zobowiązany jest posiadać wypełnioną kartę uczestnictwa U18, do pobrania ze strony http://puszczawkrzanska.pl/pobierz/
d) istnieje możliwość odbioru pakietu przez osobę trzecią; w takim przypadku osoba odbierająca pakiet musi posiadać stosowne upoważnienie (do pobrania ze strony http://puszczawkrzanska.pl/pobierz/) oraz kartę uczestnictwa i kserokopię dowodu osobistego osoby za którą odbiera pakiet

15. Transport:
Organizator zapewnia bezpłatny transport autokarowy ze Szczecina do Police przed imprezą oraz z Polic do Szczecina po imprezie dla każdego uczestnika posiadającego numer startowy.

Szczegółowe informacje dotyczące transportu autokarowego organizator przedstawi w osobnym komunikacie w późniejszym terminie.

16. Informacje dodatkowe:
a) organizator każdemu uczestnikowi posiadającemu numer startowy zapewnia catering – ciepły posiłek, herbatę, ciasto
b) uczestnicy posiadający numer startowy otrzymają pamiątkowe medale
c) warunkiem otrzymania medalu jest przebycie trasy marszu i maszerowanie z kijami zgodnie z zasadami nordic walking
d) na mecie odbędzie się piknik pod hasłem „Marszem do Spiżarni
e) obsługa fotograficzna imprezy – dulny foto
f) zdjęcia z marszu dostępne będą bezpłatnie na profilu FB imprezy – https://www.facebook.com/PuszczaWkrzanska/
g) cele imprezy:
– zachęcenie mieszkańców regionu do rekreacyjnej formy spędzania wolnego czasu rodzinnie i z przyjaciółmi
– krzewienie kultury fizycznej oraz propagowanie postaw prozdrowotnych
– promocja nordic walking jako jednej z form aktywnego stylu życia
– zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu
– promocja walorów przyrodniczych Puszczy Wkrzańskiej
h) partnerami imprezy są: Gmina Police, SPPK, Fotografia sportowa – dulny foto, Polak Potrafi, NamiotyImprezy.pl, Lady Fitness & Wellness Mazowiecka 13, ATV Team Rosomak, Klub 12 Dywizji Zmechanizowanej, Ekspedycja, OSP Szczecin, OSP Police, SP nr 8 im. Jana Pawła II w Policach, SP nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, SP nr 8 im. Młodych Europejczyków w Szczecinie, Zespół Szkół nr 8 im. Stanisława Staszica w Szczecinie

17. Postanowienia końcowe:
a) organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczenie to pozostaje w gestii osób startujących
b) organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione lub zaginione w czasie trwania imprezy
c) organizator na czas trwania imprezy udostępnia uczestnikom depozyt
d) podczas marszu uczestnicy zobowiązani są do posiadania numeru startowego przymocowanego w widocznym miejscu; przebywanie na trasie marszu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone; osoby bez ważnego numeru będą usuwane z trasy przez obsługę
e) ze względów bezpieczeństwa kategorycznie zabrania się udziału osób poruszających się na rowerach i idących ze zwierzętami
f) po dokonaniu opłaty startowej, bez względu na zaistniałe po stronie uczestnika okoliczności, które wykluczą go z udziału w marszu, uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionej opłaty startowej
g) pakiety startowe, które nie zostaną odebrane w terminach wydawania określonych w pkt.14a przechodzą na rzecz organizatora
h) przepisanie pakietu startowego (opłaty startowej) uczestnika na innego uczestnika odbywać się będzie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.03.2018r.; zgłoszenie przeniesienia pakietu (opłaty) na innego uczestnika należy kierować na adres puszczawkrzanska@gmail.com (osoba przejmująca pakiet musi otrzymać potwierdzenie zwrotne od organizatora)
i) każdy uczestnik, który przekaże numer startowy innej osobie niezgodnie z pkt.17h może zostać zdyskwalifikowany, jak również zawieszony w prawach uczestnictwa w imprezach organizatora na okres 2 lat
j) organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, w tym także transportu uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce; decyzje personelu medycznego dotyczące osób uczestniczących w imprezie są ostateczne i nieodwołalne
k) uczestnik marszu startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko, jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że udział w marszu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci, a także szkód i strat o charakterze majątkowym; w trakcie trwania imprezy uczestnicy zobowiązani są również bezwzględnie stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez organizatora
l) uczestnik musi wyrazić zgodę na poddanie się wymaganiom zawartym w niniejszym Regulaminie, w tym wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz Regulaminem; organizator zastrzega sobie również, a także swoim agentom i podmiotom powiązanym, prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników; uczestnik udziela organizatorowi oraz podmiotom z nim powiązanym, nieograniczonej licencji na używanie zdjęć, wypowiedzi, informacji, pomysłów uczestnika w dowolnym celu, bez obowiązku powiadamiania i wynagrodzenia majątkowego uczestnika
m) sprawy nieuwzględnione w Regulaminie rozstrzyga organizator, do którego należy również ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress